Skip to content

Kommunistisk Parti i Danmark. Valgprogram for regionerne 2021

Giv regionen en ny gnist, stem på en kommunist

Kommunisternes bud på en ny politik i regionen

Danmark er et rigt land, men alligevel rammes vi af nedskæringer og begrænsninger på vitale velfærdsområder. Danskerne betaler gerne skat – blandt andet fordi vi vil sikre det bedst mulige sundhedssystem med lige adgang for alle. Danskerne ønsker en velfungerende sundhedssektor i stedet for nye kampfly.

Regionerne er blevet konstrueret til at tage ansvaret for driften af hospitalerne, psykiatrien og den primære sundhedssektor, det vil sige de praktiserende læger, speciallæger, fysio- og ergoterapeuter med videre. Men i modsætning til de tidligere amter, må regionerne ikke udskrive skat til dækning af behovet. Økonomien bestemmes af Finansministeriet, som, med Budgetloven fra 2012, har underlagt Danmark Euro-landenes nedskæringspolitik over for den offentlige sektor.

Kommunisterne vil arbejde for at bevare velfærden og forbedre hospitalsbehandlingen. Regionens hospitaler må tilføres tilstrækkelige midler til såvel anlæg, vedligeholdelse som drift af bygninger og apparatur mv, samt til ansættelse af det nødvendige personale – fra rengøring til læger. Udliciteringen af rengøring på hospitalerne skal stoppes. Pengene skal gå til rengøring – ikke til profit for private entreprenører.

Kommunisterne vil af al magt bekæmpe privatiseringerne på sundhedsområdet. Vi ønsker, at de offentlige hospitaler skal overtage alle de behandlinger, som privathospitalerne i dag profiterer på. Dertil kræves en forøgelse af de ressourcer, som tilføres den offentlige sektor. Ambulancekørsel skal ikke sendes i udbud, men ligge i regionernes eget regi.

Regionerne skal være mere offensive i bekæmpelsen af social dumping blandt andet i forbindelse med hospitalsbyggerierne. Arbejdet skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. Der skal stilles krav til entreprenørerne om, at de skal ansætte et tilstrækkeligt antal lærlinge.

EU’s indflydelse på regionens politik

Som et resultat af EU-medlemskabet har danske regeringer åbnet for udliciteringer på sundhedsområdet. Tilsvarende har EU’s finanspagt medført, at det danske Folketing vedtog budgetloven.

Budgetloven pålægger kommuner og regioner et udgiftsloft. For regionernes vedkommende er 97 procent af de regionale udgifter omfattet af udgiftsloftet. Overskrides loftet, medfører det økonomiske sanktioner. Én milliard kroner af statens samlede bloktilskud til regionerne er betinget af, at alle regionerne overholder det pålagte udgiftsloft.

Kommunisterne er imod, at EU skal bestemme Danmarks økonomi. Situationen i Eurolandene viser med al tydelighed, at EU’s økonomiske politik har slået fejl.

Kommunisterne vil kæmpe for, at den tildelte økonomi til regionerne beregnes efter behovet og ikke efter EU’s og Finansministeriets økonomiske kalkuler.

Regionerne skal selv kunne udskrive den skat, der er nødvendig for at dække behovet for en god og tryg sundhedssektor med lige og hurtig adgang til behandling for alle, uanset ens økonomiske situation og hvor i regionen man bor.

De ansatte er nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen

I årevis har de ansatte på hospitaler og regionernes institutioner været udsat for nedskæringer og forringelse af arbejdsforholdene. Flere og flere ansatte går ned med stress og finder det udsigtsløst at fortsætte arbejdet inden for sundhedsvæsenet.

Hvis det danske sundhedsvæsen skal fungere optimalt, skal de ansatte sikres bedre arbejdsforhold. Der skal ske den nødvendige opnormering. Der skal udvikles rammer for et godt arbejdsmiljø, hvor de ansattes trivsel er i centrum. Ansatte i regionerne skal have reel medindflydelse, og de nuværende bureaukratiske regler skal fjernes.

Ulighed i sundhedssystemet

Det er ufaglærte, de fattige og mennesker fra udkantsområderne, der har dårligst helbred, dør tidligst og får ringest hospitalsbehandling.

Kommunisterne stiller derfor krav til regionerne om at gøre en ekstra indsat mod ulighed på sundhedsområdet:

Regionerne skal have en bred vifte af behandlings- og sundhedstilbud, der omfatter et tæt net af både lokale sundhedscentre, lokalsygehuse og supersygehuse.

Regionerne skal oprette lokale sundhedscentre. Der skal være kort afstand til sundhedscentrene for alle i regionen.

Sundhedscentre skal rumme læger, fod- ergo og fysioterapeuter, tandlæger og andet sundhedsfagligt personale. Der skal lægges vægt på, at sundhedscentrene skal kunne gennemføre almindelige behandlinger og akutbehandlinger, småoperationer og lignende.

Udover sundhedscentrene skal der være lokalsygehuse, der kan tage sig af de mest almindelige sygdomme. Det er afgørende, at alle i en akut situation hurtigt kan få den nødvendige hjælp tæt på skadestedet.

De nye supersygehuse, som er på vej, skal sikres de nødvendige ressourcer, så de fra starten ikke bliver et spare projekt.

Der en stor mangel på psykiatriske sengepladser herunder specielt for børn med psykiske sygdomme. Det er uacceptabelt, at de psykisk syge skal overlades til mere eller mindre tilfældige distriktspsykiatriske tiltag. Derfor skal de psykiatriske hospitaler udbygges med det nødvendige antal sengepladser og behandlingstilbud.

Efterbehandling og genoptræning efter indlæggelse koordineres mellem regionerne og kommunerne. Men når det vedrører behandlingscentre for hjerneskadede og særlige tiltag for handicappede og psykisk syge, så kan kommunerne ikke alene leve op til den ekspertise, som kræves. Derfor må disse funktioner flyttes tilbage til regionerne.

Kommunisterne mener, at sundhedssystemet skal være gratis for patienterne. Det gælder også tandlægehjælp, psykologbistand, fod- ergo- og fysioterapi med videre.

Udvikling af udkantsområderne

En af regionernes hovedopgaver de kommende år bliver at få skabt udvikling i udkantsområderne.

I dag er udkantsområderne i en negativ spiral. Denne udvikling må vendes. Der bliver flere og flere fattige. Bliver man arbejdsløs, er mulighederne for at få et nyt job begrænset alene af den grund, at der er et ringere udbud af jobs i udkantsområderne. Det er især ufaglærte job, der forsvinder. Der er ingen fremtid for de unge, som flygter til de større byer. Når de unge mennesker flytter, mens de ældre bliver boende, skabes der en skæv og uheldig aldersfordeling i udkantsområdet.

Den forebyggende sundhedsindsats og den kollektive trafik skal prioriteres højt i udkantsområderne. For at fastholde ungdommen her skal der være let adgang til arbejde og uddannelse. Der skal udarbejdes en plan for placering af ungdomsuddannelserne – og særligt erhvervsuddannelserne – i udkantsområderne. Den kollektive trafik skal udbygges, så de unge nemt og hurtigt kan komme til arbejde og uddannelse.

Bæredygtig udvikling

Udviklingen af regionerne skal ske bæredygtigt og tage hensyn til bevarelse af naturgrundlaget. Regionernes drift af bygninger og transport skal gøres så CO2-neutral som muligt. Der skal i langt højere grad end i dag bruges el i trafikselskabernes busser og regionernes egne biler.

I Regionernes råstofplanlægning skal det sikres, at der ikke drives rovdrift på regionens råstoffer.

Der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til oprensning af forurenede grunde, som i dag er til fare for både miljø og befolkning. Forurenede områder skal renses, uanset om forureneren ikke vil påtage sig ansvaret.

Der skal satses på kollektiv trafik

Regionerne har ansvaret for en del af den kollektive trafikbetjening mellem kommunerne.

Yderområderne skal sikres en langt bedre betjening. Det skal være nemt for alle at komme til det lokale sundhedscenter og det lokale hospital.

Siden strukturreformen trådte i kraft for 14 år siden, er der skåret rigtig kraftigt ned på busdækningen af yderområderne. Mere end hver femte busafgang i yderområderne er forsvundet – helt præcist er der tale om en nedskæring på 21 procent. Denne udvikling skal stoppes.

Der skal sikres mulighed for, at alle kan komme på arbejde og til uddannelse med kollektive trafikmidler. Kommunisterne stiller krav om, at det er det offentlige, der selv skal drive busser, og ikke private, som det er i dag.

Lokalbanerne skal forbedres og om nødvendigt udbygges med blandt andet letbaner. I stedet for nye motorveje skal der anlægges nye jernbaner eller letbaner.

Af miljøhensyn skal dieselbusser afskaffes og erstattes af gas- og eldrevne busser.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk