Skip to content

Vi er alle terrorister

Af alle dage valgte statsminister Mette Frederiksen (S) at gå ud på Krystalnatten og lufte sin bekymring over danske demonstrationer og offentlige ytringer i forbindelse med Israels blodige modangreb på Gaza.

Af Rikke G.F. Carlsson, en del af formandskabet i DKP

[KOMMUNIST 12-2023] Mette Frederiksen vil vide, om politi og anklagemyndighed kan skride ind over for alle de massive protester mod regeringens førte politik. Det fremgår af et brev, som regeringschefen har sendt til justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Hun kalder adfærden i Danmark for “foruroligende” og har anmodet Hummelgaard om en redegørelse for, hvordan politiet og anklagemyndigheden bruger det strafferetlige værn mod tilskyndelse til og billigelse af terror. Brevet er i torsdags også sendt til Folketingets Retsudvalg og til alle partilederne.

gemzøe_12Demonstrationerne herhjemme “næres” af konflikten, lyder det i Mette Frederiksens brev til Hummelgaard.

– Det viser tydeligt, at der er personer i Danmark, der ikke har taget vores danske værdier til sig. Det giver mig anledning til stor bekymring, skriver Mette Frederiksen i brevet til justitsministeren.

Vi deler ikke dine værdier, Mette! Regeringen overhører bevidst befolkningen, og for den sag skyld videnskaben, faglige- og NGO-organisationer, patientforeninger og ikke mindst FN.

Så hvem er det I lytter til? Hvem er det, I deler værdier med: Landbrugslobbyer, kvote­konger, dansk industri og ikke mindst USA og Israel.

24.oktober gav Peter Hummelgaard via Rigspolitiet besked til landets politikredse om at have “skærpet opmærksomhed” på ytringer, der kan høre under “straffelovens bestemmelse vedrørende billigelse af terror”. Og her menes ikke den israelske ambassade eller den danske våbenproducent Terma, som producerer dele til kampfly, som bl.a. nu bruges af den israelske apartheidstat til at begå folkemord i Gaza.

Påvirkningsloven og terrorlove

Ytringsfrihed er retten til at give sine meninger til kende i skrift og tale. Ytringsfriheden er i Danmark formelt sikret gennem Grundlovens § 77 som bestemmer, at: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres”, hedder det.

Men ytringsfriheden har siden 11/9 2001 været under voldsomt pres i den vestlige verden, hvis stater i stigende grad reducerer «friheden» til magthavernes ret til at kritisere anderledes tænkende, mens anderledes tænkende i stigende grad udsættes for forfølgelse og straf, når de ytrer sig. Dette gælder også Danmark.

Ytringsfriheden blev – trods grundlovens bestemmelser – reelt afskaffet den 19. marts 2019 med Folketingets vedtagelse af den såkaldte Påvirkningslov. Loven skal formelt hindre fremmede magters påvirkning af meningsdannelsen i Danmark, men i realiteten indebærer den, at det er staten, der godkender, hvilke ytringer der er lovlige – og hvilke der skal straffes med op til 12 års fængsel.

Der er allerede lagt visse begrænsninger på ytringsfriheden, nemlig for ytringer som kan virke ærekrænkende, gudsbespottende, som opfordrer til strafbare handlinger eller på anden måde kommer ind under straffelovens bestemmelser. Eftersom det kan være vanskeligt at afgøre, hvilke ytringer som rammes af disse bestemmelser, og eftersom opfattelsen af, hvad der f.eks. er krænkende, skifter, bliver det ofte et politisk spørgsmål, hvad ytringsfriheden skal gælde. Det udstiller den borgerlige dobbeltmoral.

Sporene fra de terrorlove Folketinget vedtog i 00’erne er også skræmmende. Her stod høringsparter ligeledes i kø med advarsler mod regeringens undergravning af retsstaten, men alligevel blev de antidemokratiske love vedtaget og ført ud i praksis.

Solidaritet blev ulovligt

Indskrænkningen af ytringsfriheden er en proces, der har været i gang siden 2001. Fra starten af 00’erne begyndte politi og anklagemyndighed at konfiskere ytringer til støtte for international solidaritet, som i myndighedernes optik var “støtte til terrorisme”. Vi husker retssagen mod vores egen Anton Nielsen, der på vegne af Horserød-Stutthof Foreningen samlede ind og blev idømt en straf på seks måneders fængsel for ”økonomisk terrorstøtte til palæstinensiske PFLP”.

Loven blev vedtaget 19. marts 2019 med 63 stemmer for (Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Radikale og Socialdemokratiet), 19 imod (Enhedslisten, Alternativet og SF). 23 stemte hverken for eller imod (Dansk Folkeparti). Modstanderne af ytringsfrihedens afskaffelse: Enhedslisten, Alternativet og SF ­besluttede først i 11. time at stemme imod. De havde indtil da markeret, at de blot ville undlade at stemme.

Vi står på den rigtige side

Nogle spørger os, – hvorfor fordømmer DKP ikke terrorisme? Vi er godt klar over, at med begrebet terrorisme er i flere årtier udelukkende er blevet brugt af de borgerlige klasser og imperialistiske magter til at fremme deres anti-folkelige planer og retfærdiggøre imperialistiske interventioner og krige. Terrorisme er et begreb, der kan bruges efter forgodtbefindende.

De såkaldte anti-terrorlove retter sig sjovt nok mod arbejdernes og ungdommens kampe. Strejker på en arbejdsplads og demonstrationer i et offentligt rum kan nu beskrives som en terrorhandling, og de tilsvarende lovbestemmelser og retsforfølgelser kan bruges mod os.

Tilsvarende bruges begrebet terrorisme også på internationalt plan for at tjene de borgerlige klassers mål. For eksempel er Den Frie Syriske Hær, som er ansvarlig for en række forbrydelser i Syrien, ikke en terrororganisation for USA og dets allierede, mens Hamas er det.

Vi kender historien. Den langvarige israelske besættelse, undertrykkelse og apartheid kan kun føre til stor vrede. Selve krigen, som har været ført i syv årtier mod befolkningen i Palæstina, er en grusomhed, hvor hundredtusindvis af palæstinensere er blevet myrdet og tortureret. De har ret til at kæmpe for deres befrielse med alle midler. Og vi har ret til solidariteten.

Kampen er legitim

Den mislykkede israelske stat er en realitet i dag. Nazisternes massakre på jøderne og den antisemitisme, der blev fremmet af de borgerlige klasser før Anden Verdenskrig i mange kapitalistiske lande førte til, at USSR og den internationale arbejderbevægelse accepterede oprettelsen af staten Israel sammen med staten Palæstina. Verdenssamfundet svigtede palæstinenserne i denne proces.

Vi udtrykker vores solidaritet med alle dem, der gør oprør i Israel, først og fremmest med Israels Kommunistiske Parti, der består af både jøder og arabere.

Palæstinenserne fører en retfærdig national befrielseskrig, en krig mod besættelsen med det formål at opnå retten til deres eget hjemland. Det kan der ikke være nogen tvivl om. DKP er på den rigtige side af historien, fordi vi står sammen med folket og kæmper mod imperialisterne, monopolerne og kapitalismen, som myrder. Så hvis det gør os til terrorister, – at ville livet, retfærdighed og friheden, ja så må det være sådan. Vi ses på gaderne. For et frit Palæstina.

Back To Top